• 1

  haaa
 • 2

  Dungnemn
 • 3

  Nguyenngoctam

[SHOPACCROBLOX.COM] CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI SHOPACCROBLOX.COM - SHOP BÁN ACC ROBLOX UY TÍN, NHẬN 100% GIÁ TRỊ KHI NẠP THẺ CÀO                 Dan**** cách đây 1 phút trước đã mua tài khoản #55398554 - Giá 15.000 ₫ | Dan**** cách đây 2 phút trước đã mua tài khoản #59741311 - Giá 15.000 ₫ | Qua***** cách đây 12 phút trước đã mua tài khoản #53973564 - Giá 90.000 ₫ | Tov***** cách đây 15 phút trước đã mua tài khoản #27403320 - Giá 70.000 ₫ | Thi********* cách đây 26 phút trước đã mua tài khoản #23388113 - Giá 15.000 ₫ | Bao******* cách đây 26 phút trước đã mua tài khoản #40020219 - Giá 50.000 ₫ | huy********* cách đây 26 phút trước đã mua tài khoản #84762276 - Giá 50.000 ₫ | anh********** cách đây 29 phút trước đã mua tài khoản #86844203 - Giá 300.000 ₫ | min*********** cách đây 30 phút trước đã mua tài khoản #23959934 - Giá 10.000 ₫ | Thi********* cách đây 31 phút trước đã mua tài khoản #52834641 - Giá 15.000 ₫ | min*********** cách đây 37 phút trước đã mua tài khoản #62621031 - Giá 10.000 ₫ | min******** cách đây 42 phút trước đã mua tài khoản #57568556 - Giá 90.000 ₫ | Tiw***** cách đây 45 phút trước đã mua tài khoản #76371715 - Giá 15.000 ₫ | Akj****** cách đây 45 phút trước đã mua tài khoản #29466072 - Giá 90.000 ₫ | Ngu***************** cách đây 48 phút trước đã mua tài khoản #10603347 - Giá 50.000 ₫ | rub***** cách đây 58 phút trước đã mua tài khoản #80435263 - Giá 70.000 ₫ | Nho***** cách đây 60 phút trước đã mua tài khoản #74373674 - Giá 15.000 ₫ | Nho***** cách đây 1 giờ trước đã mua tài khoản #26795760 - Giá 15.000 ₫ | hun*** cách đây 1 giờ trước đã mua tài khoản #97148620 - Giá 50.000 ₫ | min******** cách đây 1 giờ trước đã mua tài khoản #38423321 - Giá 50.000 ₫ | tha******* cách đây 2 giờ trước đã mua tài khoản #28952945 - Giá 114.000 ₫ | Chi**** cách đây 2 giờ trước đã mua tài khoản #38118683 - Giá 133.000 ₫ | THA********* cách đây 4 giờ trước đã mua tài khoản #67300597 - Giá 10.000 ₫ | duc*** cách đây 5 giờ trước đã mua tài khoản #44841823 - Giá 10.000 ₫ | Tha***** cách đây 5 giờ trước đã mua tài khoản #51517630 - Giá 10.000 ₫ | Tua******* cách đây 5 giờ trước đã mua tài khoản #16038533 - Giá 90.000 ₫ | Tha***** cách đây 5 giờ trước đã mua tài khoản #49253515 - Giá 10.000 ₫ | huy*********** cách đây 6 giờ trước đã mua tài khoản #67545712 - Giá 170.000 ₫ | nam********* cách đây 14 giờ trước đã mua tài khoản #23176109 - Giá 47.500 ₫ | thu******** cách đây 15 giờ trước đã mua tài khoản #17595376 - Giá 100.000 ₫ | Dat**** cách đây 15 giờ trước đã mua tài khoản #30992403 - Giá 15.000 ₫ | Lee***** cách đây 15 giờ trước đã mua tài khoản #00912298 - Giá 95.000 ₫ | yUB******** cách đây 15 giờ trước đã mua tài khoản #04238708 - Giá 100.000 ₫ | Tai********* cách đây 15 giờ trước đã mua tài khoản #24162777 - Giá 120.000 ₫ | Hea**** cách đây 15 giờ trước đã mua tài khoản #24171479 - Giá 95.000 ₫ | Hoa****** cách đây 15 giờ trước đã mua tài khoản #80454243 - Giá 100.000 ₫ | Ngo******** cách đây 15 giờ trước đã mua tài khoản #23599579 - Giá 170.000 ₫ | Huo***** cách đây 15 giờ trước đã mua tài khoản #73856369 - Giá 10.000 ₫ | Huo***** cách đây 16 giờ trước đã mua tài khoản #98642267 - Giá 10.000 ₫ | Tgn******** cách đây 16 giờ trước đã mua tài khoản #75217840 - Giá 90.000 ₫ | kat********* cách đây 16 giờ trước đã mua tài khoản #70590326 - Giá 70.000 ₫ | nam********* cách đây 16 giờ trước đã mua tài khoản #83528769 - Giá 200.000 ₫ | Ph�***** cách đây 16 giờ trước đã mua tài khoản #33084820 - Giá 15.000 ₫ | jlb*** cách đây 16 giờ trước đã mua tài khoản #42282772 - Giá 50.000 ₫ | Duy*** cách đây 16 giờ trước đã mua tài khoản #13828618 - Giá 10.000 ₫ | Khu*********** cách đây 16 giờ trước đã mua tài khoản #38356837 - Giá 15.000 ₫ | Bui******* cách đây 16 giờ trước đã mua tài khoản #15235444 - Giá 50.000 ₫ | Pho******* cách đây 16 giờ trước đã mua tài khoản #85408868 - Giá 100.000 ₫ | Gli****** cách đây 16 giờ trước đã mua tài khoản #61629235 - Giá 38.000 ₫ | Anh********** cách đây 16 giờ trước đã mua tài khoản #88281765 - Giá 10.000 ₫ | thu****** cách đây 16 giờ trước đã mua tài khoản #21570084 - Giá 50.000 ₫ | min****** cách đây 16 giờ trước đã mua tài khoản #35788158 - Giá 15.000 ₫ | thu******** cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #99708584 - Giá 100.000 ₫ | mai************* cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #82640813 - Giá 10.000 ₫ | qua************* cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #02976693 - Giá 15.000 ₫ | Ngu********* cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #15819502 - Giá 190.000 ₫ | mai************* cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #14034284 - Giá 10.000 ₫ | lam***** cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #01506265 - Giá 10.000 ₫ | huy*********** cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #61936034 - Giá 15.000 ₫ | lam***** cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #87511451 - Giá 90.000 ₫ | Adu***** cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #08289308 - Giá 285.000 ₫ | Nob*** cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #39165435 - Giá 15.000 ₫ | lhp******* cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #18064759 - Giá 50.000 ₫ | Nob*** cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #25189058 - Giá 15.000 ₫ | kha********** cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #45488877 - Giá 266.000 ₫ | min************ cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #71462184 - Giá 10.000 ₫ | Nob*** cách đây 17 giờ trước đã mua tài khoản #98344797 - Giá 70.000 ₫ | Duc******** cách đây 18 giờ trước đã mua tài khoản #05534073 - Giá 15.000 ₫ | Tru***** cách đây 18 giờ trước đã mua tài khoản #52908251 - Giá 100.000 ₫ | Vin***** cách đây 18 giờ trước đã mua tài khoản #66452701 - Giá 95.000 ₫ | huh*** cách đây 18 giờ trước đã mua tài khoản #54756223 - Giá 100.000 ₫ | Phd*** cách đây 18 giờ trước đã mua tài khoản #77306916 - Giá 270.000 ₫ | Mei******* cách đây 18 giờ trước đã mua tài khoản #25157538 - Giá 209.000 ₫ | Bna****** cách đây 18 giờ trước đã mua tài khoản #57600259 - Giá 100.000 ₫ | kaz**** cách đây 18 giờ trước đã mua tài khoản #35684079 - Giá 50.000 ₫ | Hu�*********** cách đây 18 giờ trước đã mua tài khoản #03261138 - Giá 70.000 ₫ | Tao****** cách đây 18 giờ trước đã mua tài khoản #84680676 - Giá 170.000 ₫ | Qua**** cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #73317544 - Giá 38.000 ₫ | lhp******* cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #97556630 - Giá 270.000 ₫ | min************ cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #35917810 - Giá 285.000 ₫ | kaz**** cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #91164907 - Giá 50.000 ₫ | lhp******* cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #68228844 - Giá 285.000 ₫ | Bin******** cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #39031076 - Giá 10.000 ₫ | her***** cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #43610073 - Giá 47.500 ₫ | her***** cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #93792875 - Giá 70.000 ₫ | her***** cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #28184759 - Giá 70.000 ₫ | Pho********* cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #32876368 - Giá 10.000 ₫ | Pho********* cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #90249789 - Giá 50.000 ₫ | cha**** cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #63511727 - Giá 50.000 ₫ | her***** cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #27783815 - Giá 270.000 ₫ | Coo**** cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #33554182 - Giá 15.000 ₫ | gia****** cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #11752954 - Giá 47.500 ₫ | cha************ cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #42354388 - Giá 285.000 ₫ | Vut***** cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #96998523 - Giá 120.000 ₫ | rub***** cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #42218804 - Giá 50.000 ₫ | Mei******* cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #16217326 - Giá 200.000 ₫ | min****** cách đây 19 giờ trước đã mua tài khoản #14644763 - Giá 285.000 ₫ | Zin**** cách đây 20 giờ trước đã mua tài khoản #10273589 - Giá 50.000 ₫ | Nic**** cách đây 20 giờ trước đã mua tài khoản #63063643234 - Giá 38.000 ₫ | vnm********** cách đây 20 giờ trước đã mua tài khoản #45948746 - Giá 15.000 ₫ | Thi************* cách đây 20 giờ trước đã mua tài khoản #76729470 - Giá 50.000 ₫ | luc********* cách đây 21 giờ trước đã mua tài khoản #56052278 - Giá 15.000 ₫ | Anh********** cách đây 21 giờ trước đã mua tài khoản #41710621 - Giá 90.000 ₫ | Ló**** cách đây 21 giờ trước đã mua tài khoản #65142089 - Giá 100.000 ₫ | Huy*** cách đây 21 giờ trước đã mua tài khoản #57857070 - Giá 256.500 ₫ | Huy*** cách đây 21 giờ trước đã mua tài khoản #20592087 - Giá 50.000 ₫ | Tan******** cách đây 22 giờ trước đã mua tài khoản #43518639 - Giá 50.000 ₫ | kha***** cách đây 22 giờ trước đã mua tài khoản #21388436 - Giá 50.000 ₫ | Min******** cách đây 22 giờ trước đã mua tài khoản #77375176 - Giá 57.000 ₫ | Huy******** cách đây 23 giờ trước đã mua tài khoản #83898287 - Giá 15.000 ₫ | Dun***** cách đây 23 giờ trước đã mua tài khoản #63627418 - Giá 15.000 ₫ | kha****** cách đây 23 giờ trước đã mua tài khoản #08248704 - Giá 285.000 ₫ | Jrj******* cách đây 23 giờ trước đã mua tài khoản #10749290 - Giá 15.000 ₫ | Jrj******* cách đây 23 giờ trước đã mua tài khoản #32752425 - Giá 50.000 ₫ | jng******* cách đây 23 giờ trước đã mua tài khoản #17215677 - Giá 10.000 ₫ | Too******* cách đây 23 giờ trước đã mua tài khoản #10939309 - Giá 50.000 ₫ | Pha****** cách đây 23 giờ trước đã mua tài khoản #71935465 - Giá 38.000 ₫ | Ngu********* cách đây 23 giờ trước đã mua tài khoản #67738372 - Giá 142.500 ₫ | hie**** cách đây 23 giờ trước đã mua tài khoản #19157962 - Giá 15.000 ₫ | Tan******** cách đây 23 giờ trước đã mua tài khoản #90796028 - Giá 95.000 ₫ | jng******* cách đây 23 giờ trước đã mua tài khoản #84645372 - Giá 170.000 ₫ | Duy*** cách đây 23 giờ trước đã mua tài khoản #39187613 - Giá 90.000 ₫ | lam********** cách đây 24 giờ trước đã mua tài khoản #94488582 - Giá 50.000 ₫ | Dun***** cách đây 24 giờ trước đã mua tài khoản #83010113 - Giá 50.000 ₫ | kaz*********** cách đây 24 giờ trước đã mua tài khoản #79790428 - Giá 90.000 ₫ | Thi******** cách đây 24 giờ trước đã mua tài khoản #86472956 - Giá 47.500 ₫

Acc Blox Fruits

Số tài khoản: 1.448

Số tài khoản: 1.450

Số tài khoản: 20.922

Số tài khoản: 1.450

Số tài khoản: 63

Số tài khoản: 63

Số tài khoản: 63

Acc Game Roblox Khác

Acc Blade Ball

Số tài khoản: 1.203

Số tài khoản: 6.268

Danh mục game pass

Cày thuê roblox

Shopaccroblọx.com - SHOP ACC ROBLOX  CHẤT LƯỢNG, UY TÍN

Bạn đang tìm kiếm nguồn mua acc Roblox đáng tin cậy và uy tín? Hãy an tâm, Shopaccroblọx.com là cửa hàng chính thức cung cấp tài khoản Roblox, là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với cam kết về chất lượng và sự hài lòng của khách hàng, chúng tôi mang đến một loạt các tài khoản Roblox đa dạng từ thường đến VIP để phục vụ cộng đồng người chơi Roblox. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp nhiều dịch vụ khác như bán Robux, Cày thuê Gamepass với uy tín, an toàn và chất lượng cao nhất, đảm bảo mang lại trải nghiệm an toàn, thuận tiện và tuyệt vời nhất cho khách hàng.

I. Các hình thức nạp robux an toàn, uy tín nhất hiện nay

Bước 1: Truy cập đến trang Roblox.

Truy cập Robux
Truy cập Robux

Bước 2: Chọn mục Robux.

Chọn Robux
Chọn Robux

Bước 3: Chọn những gói robux mà bạn muốn.

Chọn mệnh giá
Chọn mệnh giá

Ở đây chúng tôi sẽ ví dụ như chọn gói $4.99, bạn có thể lựa chọn tùy ý.

Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn các cách để nạp được Robux như sau:

1.1. Nạp robux bằng thẻ tín dụng

Bước 4: Chọn mục "Credit Card" và điền thông tin và nhấn nạp.

Chọn thanh toán bằng Credit Card
Chọn thanh toán bằng Credit Card

Chú ý: Khi mua robux bằng Credit Card trước tiên thì bạn phải liên kết với tài khoản ngân hàng.

Bảng tỉ lệ quy đổi robux bằng việc nạp qua thẻ tín dụng:

Mệnh giá

Nhận được

$ 4,99

400 Robux

$ 9,99

800 Robux

$ 19,99

1.00 Robux

$ 49,99

4.500 Robux

$ 99,99

10.000 Robux

1.2. Nạp robux bằng thẻ ghi nợ

Bước 4: Chọn mục thanh toán bằng thẻ ghi nợ.

Chọn và thanh toán
Chọn và thanh toán

Chú ý: Khi mua robux bằng thẻ ghi nợ thì trước tiên bạn phải thanh toán trước số tiền cần mua Roblox và liên kết với loại tài khoản ngân hàng mình có để có thể mua được nhé.

1.3. Nạp robux bằng Paypal

Bước 4: Chọn thanh toán bằng paypal và nhấn tiếp tục

Chọn Palpay và thanh toán.
Chọn Palpay và thanh toán

Chú ý: Bạn phải liên kết paypal qua ngân hàng và ngân hàng đó cũng phải được liên kết Roblox.vn mới mua được nhé.

1.4. Mua robux bằng thẻ cào điện thoại

Hãy ghé thăm cửa hàng Shop Acc Roblox ngay hôm nay để trải nghiệm quá trình mua Robux với giá cực kỳ hấp dẫn và tiện lợi.

Tại cửa hàng của chúng tôi, quá trình nạp Robux chính hãng với giá rẻ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn có thể thực hiện việc này một cách thuận tiện và nhanh chóng trực tiếp trên trang web Shopaccroblọx.com của chúng tôi. Chỉ cần vài bước đơn giản, bạn sẽ có thể nạp Robux với giá ưu đãi thông qua việc sử dụng thẻ điện thoại hoặc thẻ game. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời đảm bảo bạn sẽ có đủ Robux để khám phá thế giới của Roblox một cách thoải mái. Tại Shop Acc Roblox, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn trải nghiệm mua sắm dịch vụ Robux với chất lượng tốt nhất và đáng tin cậy nhất.

Với Shopaccroblọx.com, bạn sẽ trải nghiệm một dịch vụ mua sắm và nạp Robux chính hãng với giá rẻ nhất. Chúng tôi tự hào về việc cung cấp mức giá hấp dẫn chưa từng thấy, đồng thời hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi. Ghé qua Shop Acc Roblox ngay để khám phá dịch vụ mua Robux nhanh chóng và với mức giá cực kỳ hấp dẫn.

Tại Shop Acc Roblox, chúng tôi không chỉ cam kết đảm bảo tiện lợi và giá trị tốt nhất cho việc mua Robux, mà còn hứa hẹn mang đến cho bạn một trải nghiệm mua sắm đáng nhớ. Lợi ích và sự hài lòng của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu, và chúng tôi sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ bạn trong mọi bước của quá trình mua sắm và nạp Robux.

Đừng quên kiểm tra hướng dẫn nạp robux trên Shop Acc Roblox  tại đây!

II. Giới thiệu về Shop Acc Roblox uy tín nhất VN - Shopaccroblọx.com

Shopaccroblọx.com, là địa chỉ hàng đầu cho những người chơi muốn mua tài khoản Roblox. Là một cửa hàng chính thức cung cấp tài khoản Roblox, chúng tôi tự hào mang đến những tài khoản chất lượng cao để đáp ứng mọi nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi đảm bảo mỗi tài khoản mà chúng tôi cung cấp đều đáng tin cậy, an toàn và hợp pháp.

2.1. Đôi nét về Shop Acc Roblox

Mua Acc Roblox giá rẻ tại Shopaccroblọx.com mang lại nhiều lợi ích. Với đội ngũ chuyên nghiệp và uy tín, shop đảm bảo tài khoản Roblox VIP với giá cả phải chăng nhất. Điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo chất lượng tài khoản. Shopaccroblọx.com cam kết mang đến dịch vụ đáng tin cậy và hỗ trợ khách hàng hàng đầu, đặt lợi ích và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu trong mọi giao dịch. Ngoài ra shop còn cung cấp nhiều dịch vụ game Roblox như: 

 • Robux đóng vai trò là đơn vị tiền tệ trong thế giới của Roblox, mang đến cho người chơi khả năng mua sắm đa dạng từ vật phẩm, trang phục đến nâng cấp cho nhân vật của họ. Điều này tạo ra tự do và sự sáng tạo, cho phép họ xây dựng những trải nghiệm độc đáo trong không gian ảo của Roblox.
 • Gamepass là những gói mở rộng chức năng đặc biệt, mang lại nhiều lợi ích và nâng cao trải nghiệm chơi game. Chúng cho phép người chơi thưởng thức các tính năng độc đáo như quyền truy cập vào khu vực đặc biệt, khả năng đặt tên cho nhân vật, hoặc tham gia vào các sự kiện độc quyền.
 • Sở hữu Acc Roblox, Gamepass chính hãng và Nạp Robux mang lại ý nghĩa lớn: mở ra cơ hội tham gia vào thế giới ảo phong phú của Roblox. Tài khoản này cho phép bạn trải nghiệm các trò chơi đa dạng, giao lưu với cộng đồng và sáng tạo những tác phẩm riêng biệt.
 • Nạp Robux giúp bạn thỏa sức mua sắm, tạo phong cách cho nhân vật của mình với vật phẩm và trang phục độc đáo. Đây là cách thú vị để thể hiện cá nhân và tạo nên một nhân vật độc đáo trong thế giới game.
 • Gamepass chính hãng không chỉ mở ra những tính năng đặc biệt mà còn giúp bạn trải nghiệm game sâu sắc hơn. Từ việc tham gia vào các hoạt động đặc biệt đến việc khám phá khu vực ẩn, Gamepass chính hãng giúp bạn tận hưởng những lợi ích lâu dài và thăng tiến trong thế giới game.

2.2. Lý do bạn nên chọn Shopaccroblọx.com?

- Chất lượng và đáng tin cậy: Chúng tôi đảm bảo về độ chính xác và tính hợp pháp của mọi sản phẩm trong danh mục của chúng tôi. Tất cả tài khoản, gamepass và gói Robux mà chúng tôi cung cấp đều được nhập khẩu trực tiếp từ các nguồn cung cấp uy tín và đã trải qua quy trình xác minh cẩn thận để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và bảo mật. Bạn có thể tin tưởng rằng các sản phẩm mà bạn mua từ chúng tôi là đích thực và sẽ mang lại trải nghiệm chơi game Roblox thú vị.

- Sự đa dạng trong acc Roblox: Chúng tôi cung cấp một loạt các tài khoản Roblox, gamepass và Robux với sự đa dạng đáp ứng mọi sở thích và quan tâm. Dù bạn đang tìm kiếm các sản phẩm cụ thể, vật phẩm hiếm, hay muốn đạt được cấp độ tiến trình cao, Shopaccroblọx.com sẽ đáp ứng đầy đủ yêu cầu của bạn. Sự đa dạng này đảm bảo rằng bạn có thể tìm thấy sản phẩm hoàn hảo phù hợp với phong cách chơi game và mục tiêu của bạn.

- Sự chuyên môn: Với nhiều năm kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu sắc về cộng đồng người chơi Roblox, chúng tôi có sự chuyên môn trong việc chọn lựa và chăm sóc các tài khoản chất lượng cao có sẵn trong cửa hàng của chúng tôi.

- Giao dịch an toàn và tin cậy: Bảo mật và quyền riêng tư là ưu tiên hàng đầu trong mọi giao dịch của khách hàng. Shopaccroblọx.com sử dụng mã hóa và giao thức bảo mật tiêu chuẩn ngành để đảm bảo rằng mọi giao dịch của bạn đều diễn ra an toàn và tin cậy. Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi đảm bảo rằng mọi giao dịch diễn ra suôn sẻ và an toàn.

2.3. Các sản phẩm và dịch vụ chất lượng của Shopaccroblọx.com

2.3.1. Nạp Robux và mua Gamepass giá rẻ, chính hãng tại Shopaccroblọx.com

Shopaccroblọx.com - địa chỉ đáng tin cậy cung cấp dịch vụ bán Robux chất lượng cao. Là địa chỉ bán Acc Roblox chất lượng, chúng tôi là đối tác tin cậy cho những ai đang tìm kiếm các sản phẩm liên quan đến Robux, đơn vị tiền tệ quan trọng trong thế giới của Roblox. Với cam kết mang đến sự hài lòng và trải nghiệm tuyệt vời, chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Shopaccroblọx.com chuyên cung cấp dịch vụ nạp Robux, giúp bạn dễ dàng nạp tiền vào tài khoản của mình thông qua giao diện trực quan và an toàn. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các gamepass chính hãng, mang đến cho bạn những tính năng độc đáo và trải nghiệm tuyệt vời khi tham gia vào thế giới đầy sáng tạo của Roblox.

Hãy khám phá các dịch vụ nạp Robux và mua gamepass tại Shop Acc Roblox để trải nghiệm những lợi ích và tiện ích đặc biệt mà chúng tôi mang đến.

Dịch vụ game Roblox

Giá trên thị trường

Giá bán tại Shopaccroblọx.com

Bán Robux Chính Hãng

1 R$ = 2.650 vnđ

1 R$ = 357VNĐ

NẠP ROBUX 120H GIÁ RẺ    

Bán GAMEPASS BLOX FRUITS

Gói 2x Drop Chance có giá 60.000 vnđ

Gói 2x Drop Chance có giá 55.636 VNĐ

Bán GAMEPASS BLADE BALL

Gói slot 3 trên thị trường có giá 50.000 VNĐ

Gói slot 3 có giá 23.844 VNĐ

GAMEPASS KING LEGACY    

2.3.2. Dịch vụ Cày thuê an toàn tại Shop Acc Roblox

Để có trải nghiệm nâng cao và tiến triển nhanh chóng trong Roblox, chúng tôi cung cấp dịch vụ Cày thuê an toàn. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình cày thuê và hoàn thành các nhiệm vụ trong trò chơi một cách hiệu quả và đảm bảo an toàn. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng rằng tài khoản của mình sẽ được bảo vệ và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ game Roblox

Giá thị trường

Giá tại Shopaccroblọx.com

CÀY THUÊ BLOX FRUIT

Gói cày lv1 - max có giá 619.479 VNĐ

Gói cày lv1 - max có giá 619.479 VNĐ

CÀY THUÊ PET SIMULATOR    

CÀY THUÊ BLADE BALL

   

2.3.3. Dịch vụ bán Acc Roblox chất lượng, giá rẻ tại Shopaccroblọx.com

Hơn nữa, Shopaccroblọx.com là địa điểm cung cấp dịch vụ bán Acc Roblox giá rẻ. Chúng tôi mang đến một loạt các tài khoản Roblox với đa dạng tính năng và trang bị, giúp bạn trải nghiệm trò chơi theo cách riêng biệt. Tất cả các tài khoản đều trải qua quá trình kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo tính bảo mật và chất lượng.

Với Shopaccroblọx.com, bạn không chỉ sở hữu tài khoản Roblox chất lượng, mà còn được hưởng sự chăm sóc và hỗ trợ tận tâm từ đội ngũ chúng tôi. Hãy liên hệ ngay hôm nay để khám phá bộ sưu tập đa dạng của chúng tôi và trải nghiệm sự chuyên nghiệp và tin cậy tại Shopaccroblọx.com. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục thế giới Roblox đầy màu sắc và hấp dẫn.

Dịch vụ game Roblox

Giá tại Shopaccroblọx.com

RANDOM BLOX FRUIT 20k

Chỉ từ 20K

ACC 100% GODHUMAN 

Chỉ từ 50K

ACC 100% CÓ GOHUMAN + SONG KIẾM ODEN

Chỉ từ 100K

ACC BLOX FRUITS VIP

Chỉ từ 149K

ACC 100% CÓ LEOPARD + 100% MAX LEVEL

Chỉ từ 149K

ACC 100% CÓ MOCHI + 100% MAX LEVEL

198.000 VNĐ

ACC FULL GEAR TỘC V4

297.000K

III. Lý do bạn nên chọn website Shopaccroblọx.com của chúng tôi

Chào mừng đến với Shopaccroblọx.com Roblox - nơi được biết đến là một địa chỉ đáng tin cậy cho những người đam mê game Roblox! Chúng tôi tự hào là một cửa hàng đa dạng với nhiều dịch vụ và sản phẩm liên quan đến game Roblox, nhằm mang đến cho bạn trải nghiệm chơi game Roblox tốt nhất và mức độ nâng cao. Sứ mệnh của chúng tôi là đáp ứng mọi nhu cầu và sở thích của từng người chơi, và chúng tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy những điều bạn đang tìm kiếm tại đây.

Dưới đây là những lý do mà dịch vụ game Roblox trên trang web Shopaccroblọx.com luôn được người chơi Roblox tin tưởng và sử dụng:

3.1. Shop Acc Roblox được PR và đảm bảo an toàn và uy tín bởi các idols roblox đình đám 

Shopaccroblọx.com đã thiết lập một liên kết đặc biệt với nhiều idol và youtuber nổi tiếng trong cộng đồng người chơi Roblox, nhằm cung cấp các dịch vụ game Roblox độc đáo và nổi bật.

Tại Shopaccroblọx.com Roblox, bạn sẽ khám phá những tài khoản game Roblox VIP với nhiều đặc điểm nổi bật, bao gồm:

- Tài khoản Acc Blox Fruits Max Level hấp dẫn, trang bị đa dạng kỹ năng và nhân vật mạnh mẽ như GodHuman, SuperHuMan, Dragon Talon, Electric V2, Buddha Full Awakening, Sharkman Karate, Death Step, Kiếm Buddy, Saber, Đinh Ba Katakuri, Yama, Kiếm Tushita, Cavander,... Đồng thời, bạn sẽ sở hữu hơn 20 Triệu Beli, Fragment từ 10k đến 50k, 1 Tộc V3 Random, Kho Trái Ác Quỷ Hên Xui Siêu Xịn.

- Tại Shopaccroblọx.com Roblox, chúng tôi tự hào mang đến cho bạn những tài khoản Roblox giá rẻ, phục vụ cho những game thủ muốn tham gia thế giới của Roblox. Bạn có thể dễ dàng truy cập cửa hàng của chúng tôi và khám phá danh mục "Bán Acc" để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và lựa chọn tài khoản Roblox phù hợp với nhu cầu chơi game của bạn. Cam kết mang đến trải nghiệm tuyệt vời và sự hài lòng với những tài khoản game Roblox chất lượng mà chúng tôi cung cấp.

3.2. Lợi ích mua sắm tại Shopaccroblọx.com Roblox

Shopaccroblọx.com là địa chỉ đáng tin cậy để bạn trải nghiệm dịch vụ game Roblox với những lợi ích đa dạng:

 • Sản phẩm đa dạng và phong phú: Tại Shopaccroblọx.com Roblox, bạn sẽ khám phá một thế giới đa dạng với các sản phẩm game hấp dẫn như tài khoản VIP như Acc Pet Simulator X, Acc Bloxfruit Race V4 Full Gear,... Tất cả đều đã được kiểm định và đảm bảo chất lượng cao, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
 • Robux chính  hãngDịch vụ bán Robux chính hãng của chúng tôi đảm bảo an toàn, tiện lợi và nhanh chóng. Giá cả của Robux cũng cực kỳ cạnh tranh so với thị trường. Với Robux mà bạn mua từ chúng tôi, bạn có thể mua các vật phẩm, gamepass và nâng cấp trải nghiệm chơi game của mình.
 • Giá rẻ: Shopaccroblọx.com Roblox cung cấp dịch vụ Cày Thuê cho nhiều tựa game phổ biến trong hệ thống Roblox như King Legacy,  Blox Fruit. Thuê chúng tôi để cày level và thu thập tài nguyên trong game giúp bạn tiến xa hơn và khám phá những khía cạnh mới, hấp dẫn của trò chơi đó.
 • Đảm bảo chất lượng sản phẩm: Chúng tôi, Shopaccroblọx.com Roblox, cam kết cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất cùng với sự hỗ trợ tận tâm để bạn có thể tận hưởng trọn vẹn thế giới game Roblox. Mỗi sản phẩm đều được kiểm tra và đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt. Chúng tôi luôn đặt sự tin cậy và an toàn của khách hàng lên hàng đầu. Mọi giao dịch và thông tin cá nhân đều được bảo mật và xử lý một cách an toàn.
 • CSKh tận tình: Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và thân thiện của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Chúng tôi sẽ tận tâm giải đáp mọi thắc mắc và đảm bảo bạn có một trải nghiệm mua sắm trơn tru và thoải mái.
 • Feedback từ khách hàng: Đội ngũ chăm sóc khách hàng của Shopaccroblọx.com Roblox đã liên tục nhận được những phản hồi tích cực từ phía khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm của chúng tôi. Điều này chứng tỏ sự hài lòng và tin tưởng mà khách hàng dành cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi rất tự hào về điều này và sẽ tiếp tục nỗ lực để mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng của mình.

Hãy tin tưởng và đến với Shopaccroblọx.com Roblox ngay hôm nay để khám phá những sản phẩm và dịch vụ tuyệt vời nhất mà chúng tôi mang đến. Chúng tôi cam kết rằng bạn sẽ không hối tiếc về quyết định của mình!

3.3. Tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Shopaccroblọx.com Roblox

 • Tầm nhìn: Shopaccroblọx.com Roblox đã nhận thức sức mạnh đáng kinh ngạc của cộng đồng game thủ Roblox tại Việt Nam và khát khao đóng góp vào sự phát triển đó bằng cách cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong thế giới game Roblox.
 • Giá trị cốt lõi: Chúng tôi cam kết mang lại sự hài lòng và thỏa mãn tối đa cho khách hàng tại Shopaccroblọx.com Roblox. Chúng tôi coi trọng chất lượng sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp, kèm theo sự hỗ trợ tận tâm và chu đáo sau giao dịch, là những giá trị cốt lõi mà chúng tôi luôn đề cao.

Hãy đến với Shopaccroblọx.com Roblox để khám phá và trải nghiệm những sản phẩm và dịch vụ chất lượng mà chúng tôi cung cấp trong thế giới game Roblox. Với đội ngũ chuyên nghiệp và cam kết đáng tin cậy này, chúng tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy những điều mà bạn luôn khao khát và có trải nghiệm chơi game thú vị hơn bao giờ hết. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay và khám phá thế giới game đa dạng và hấp dẫn tại Shopaccroblọx.com Roblox!

IV. Hướng dẫn mua Robux tại Shopaccroblọx.com

Mua/Nạp Robux Chính Hãng từ Shopaccroblọx.com để sở hữu các trang phục, vật phẩm và tính năng cần thiết cho nhân vật game Roblox của bạn. Dưới đây là các bước chi tiết để Nạp Robux tại Shopaccroblọx.com:

Bước 1: Đăng nhập/ Đăng ký tài khoản

Bắt đầu bằng việc đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký ngay bằng cách nhấp vào mục "Đăng ký" và nhập thông tin cần thiết. Đối với những người đã có tài khoản, chỉ cần nhấp vào "Đăng nhập" hoặc đăng nhập bằng tài khoản Facebook của mình.

Đăng nhập/Đăng ký
Đăng nhập/Đăng ký

Bước 2: Nạp thẻ

Tiếp theo, bạn cần nạp thẻ để thực hiện các giao dịch tại shop. Chọn loại thẻ, mệnh giá, nhập số seri, mã số thẻ và mã bảo vệ vào các ô tương ứng. Cuối cùng, nhấp vào nút "Nạp thẻ" để hoàn thành quá trình nạp tiền.

Nạp tiền
Nạp tiền

Bước 3: Chọn danh mục Bán Robux Chính Hãng

Sau khi nạp thẻ thành công, quay trở về trang chủ của shop và nhấp vào danh mục "Bán Robux Chính Hãng".

Chọn danh mục Bán Robux chính hãng
Chọn danh mục Bán Robux chính hãng

Bước 4: Thanh toán

Tại mục "Bán Robux Chính Hãng", chọn gói nạp theo ý muốn và nhấp vào "Thanh toán".

Mua Robux chính hãng
Chọn danh mục Bán Robux chính hãng

Mua ngay

Bước 5: Xem lại thông tin

Mọi giao dịch bạn thực hiện tại shop được lưu giữ thông tin chi tiết tại mục "Dịch vụ đã mua". Tại đây, bạn có thể xem lại mọi thông tin chi tiết của giao dịch.

Dịch vụ đã mua
Dịch vụ đã mua

V. Hướng dẫn Cày Thuê Blox Fruit trên Shopaccroblọx.com

Bước 1: Đăng nhập/ Đăng ký tài khoản

Để sử dụng dịch vụ cày thuê Roblox, trước hết bạn cần tạo một tài khoản trên trang shop. Đơn giản chỉ cần nhấp vào "Đăng ký" và điền đầy đủ thông tin cần thiết. Đối với những người đã có tài khoản, chỉ cần nhấp vào "Đăng nhập" để truy cập nhanh vào shop. Bạn cũng có thể đăng nhập bằng tài khoản Facebook cá nhân của mình.

 

Đăng nhập/Đăng ký
Đăng nhập/Đăng ký

 

Bước 2: Nạp thẻ

Để thực hiện các giao dịch tại shop, bạn cần nạp tiền vào tài khoản. Tại mục "Nạp thẻ" chọn loại thẻ và mệnh giá tương ứng. Nhập số seri, mã số thẻ, và mã bảo vệ vào các ô tương ứng. Sau khi hoàn tất, nhấp vào nút "Nạp thẻ" để hoàn thành quá trình nạp tiền.

Nạp tiền
Nạp tiền

Bước 3: Chọn danh mục Cày thuê Blox Fruit

Sau khi nạp tiền thành công, quay trở lại trang chủ và nhấp vào danh mục "Cày thuê Blox Fruit" để tiếp tục.

Chọn danh mục Cày Thuê Blox Fruit
Chọn danh mục Cày Thuê Blox Fruit

Bước 4: Thanh toán

Tại đây, chọn dịch vụ cày thuê mà bạn muốn mua và nhấp vào "Thanh toán".

Thanh toán Cày Thuê Blox Fruit
Thanh toán Cày Thuê Blox Fruit

Mua ngay

Bước 5: Xem lại thông tin

Tất cả các giao dịch sẽ được lưu giữ thông tin chi tiết tại mục "Dịch vụ đã mua" để bạn có thể xem lại mọi thông tin chi tiết của giao dịch.

 

Dịch vụ đã mua
Dịch vụ đã mua

VI. Hướng dẫn mua Acc Blox Fruit trên Shopaccroblọx.com

Bước 1: Đăng nhập/Đăng ký tài khoản

Để mua Acc Blox Fruit tại shop, bạn cần tạo một tài khoản để có thể truy cập vào cửa hàng. Đơn giản chỉ cần nhấp vào Đăng ký và nhập đủ thông tin. Nếu bạn đã có tài khoản từ trước, chỉ cần nhấp vào Đăng nhập để truy cập nhanh chóng vào trang web. Bạn cũng có thể đăng nhập bằng tài khoản Facebook của mình.

 

Đăng nhập/Đăng ký
Đăng nhập/Đăng ký

Bước 2: Nạp thẻ

Sau khi truy cập thành công vào shop, để tiếp tục giao dịch, bạn cần nạp tiền vào tài khoản của mình. Chọn mục Nạp thẻ và sau đó chọn loại thẻ và mệnh giá tương ứng. Nhập số seri, mã số thẻ và mã bảo vệ vào các ô tương ứng. Cuối cùng, nhấp vào nút "Nạp thẻ" để hoàn thành quá trình nạp tiền.

 

Nạp tiền
Nạp tiền

Bước 3: Chọn danh mục Bán Acc Blox Fruit

Sau khi nạp tiền thành công, quay trở lại trang chủ của shop. Nhấp vào danh mục "Bán Acc Blox Fruit" để tiếp tục.

Chọn danh mục Acc Blox Fruit
Chọn danh mục Acc Blox Fruit

Bước 4: Thanh toán

Tại danh mục "Bán Acc Blox Fruit", bạn sẽ thấy danh sách các tài khoản. Chọn "Mua ngay" trên tài khoản mà bạn muốn mua. Hệ thống sẽ gửi thông tin tài khoản mà bạn đã mua.

Mua Acc Blox Fruit
Mua Acc Blox Fruit

Bước 5: Xem lại thông tin

Mọi giao dịch bạn đã thực hiện tại shop được lưu giữ thông tin tại mục "Tài khoản đã mua". Tại đây, bạn có thể xem lại thông tin chi tiết về các giao dịch đã thực hiện.

Tài khoản đã mua
Tài khoản đã mua

VII. Hướng dẫn chơi minigame nhận robux trên Shopaccroblọx.com

Bước 1: Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản
Để tham gia các minigame tại shop, như Acc Blox Fruit với mức giá 20k, 50k, bạn cần có tài khoản để truy cập vào cửa hàng. Để đăng ký nhanh chóng, bấm vào mục "Đăng ký" và nhập thông tin cần thiết. Nếu bạn đã có tài khoản từ trước, đơn giản chỉ cần nhấp vào "Đăng nhập" hoặc sử dụng tài khoản Facebook.

 

Đăng nhập/Đăng ký
Đăng nhập/Đăng ký

Bước 2: Nạp tiền vào tài khoản
Sau khi truy cập vào cửa hàng thành công, để tiếp tục giao dịch, bạn cần nạp tiền vào tài khoản. Chọn "Nạp thẻ", sau đó chọn loại thẻ và mệnh giá. Nhập số seri, mã số thẻ, và mã bảo vệ vào các ô tương ứng. Cuối cùng, nhấp "Nạp thẻ" để hoàn tất quá trình nạp tiền.

Nạp tiền
Nạp tiền

Bước 3: Chọn danh mục minigame
Sau khi nạp thẻ thành công, quay trở lại trang chủ của cửa hàng và chọn danh mục minigame bạn muốn tham gia.

Minigame
Minigame

Bước 4: Thanh toán
Tại mục Acc Blox Fruit 50K, bạn sẽ thấy nhiều tài khoản, nhấp "Mua ngay" với tài khoản bạn muốn mua. Hệ thống sẽ gửi thông tin tài khoản đã mua cho bạn.

Bước 5: Xem lại thông tin
Để xem lại tất cả các giao dịch tại Shopaccroblọx.com, hãy bấm vào mục "Dịch vụ đã mua".

 

Dịch vụ đã mua
Dịch vụ đã mua

VIII. Câu hỏi thường gặp

8.1. Bao lâu thì nhận được Robux sau khi thanh toán trên Shopaccroblọx.com?

Tại Shopaccroblọx.com, chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh chóng và hiệu quả cho khách hàng. Chỉ trong vài phút sau khi bạn bấm nút thanh toán để mua robux, chúng tôi ngay lập tức sẽ chuyển số lượng robux vào tài khoản game Roblox của bạn. Điều này giúp bạn có thể ngay tức khắc sử dụng robux để tận hưởng trò chơi Roblox một cách hiệu quả, trải nghiệm những khoảnh khắc giải trí tuyệt vời nhất mà không cần phải chờ đợi quá lâu.

8.2. Dịch vụ trên website Shopaccroblọx.com có an toàn và chất lượng không?

Shopaccroblọx.com tự tin khẳng định với khách hàng rằng chúng tôi là nền tảng mua sắm game Roblox hoàn toàn uy tín và đáng tin cậy. Sự tin tưởng này được củng cố bởi sự đảm bảo và sự giới thiệu từ các người nổi tiếng và youtuber đáng tin cậy trong cộng đồng người chơi. Tất cả các sản phẩm và dịch vụ game Roblox mà chúng tôi cung cấp đều đã được xác minh và đảm bảo là chính hãng 100%. Chúng tôi cam kết kiểm tra và xác nhận mỗi sản phẩm trước khi chúng được bán đến khách hàng.

Nếu bạn đang tìm kiếm một nền tảng mua sắm game uy tín, chất lượng và đáng tin cậy, hãy đến với Shopaccroblọx.com Roblox. Chúng tôi mang đến cho bạn trải nghiệm mua sắm tuyệt vời và đáng nhớ với đa dạng sản phẩm và dịch vụ. Hãy truy cập trang web của chúng tôi ngay hôm nay để khám phá thêm về những sản phẩm và dịch vụ tuyệt vời mà chúng tôi cung cấp.

Xem tất cả »
« Thu gọn